^ Наверх

Хмельницький національний університет

Адреса: вулиця Інститутська, 11
Хмельницький національний університет

Хмельницький національний університет

Хмельницький національний університет — вищий навчальний заклад України у місті Хмельницькому.

Загальні відомості

Хмельницький національний університет — найбільший на Поділлі вищий навчальний заклад, який готує спеціалістів із багатьох галузей знань і проводить навчальну, методичну, наукову та виховну роботу. Університет засновано 1962 року. За час існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий IV рівень акредитації.

Місія діяльності університету полягає у якісному задоволенні потреб населення в освітніх послугах найвищого рівня, забезпеченні підприємств, установ та організацій країни кваліфікованими кадрами, всебічному розвитку людини як особистості завдяки системному використанню в навчально-виховному процесі передових освітніх технологій. Місія університету відображає інтереси всіх учасників освітнього процесу. З одного боку, вона передбачає задоволення потреб ринку в професійних кадрах, з іншого — задоволення потреб студентів і викладачів щодо їх всебічного професійного розвитку.

Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 7 факультетів, що забезпечують навчання за 17 напрямками освітньо-кваліфікаційної підготовки, в тому числі: економіка і підприємництво, менеджмент, педагогічна освіта, мистецтво, екологія, прикладна математика, комп'ютерні науки, міжнародні відносини, філологія, інженерна механіка, радіотехніка, електронні апарати. Сьогодні в університеті за 40 напрямами підготовки навчається понад 10 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 74 доктори та 453 кандидати наук.

У Хмельницькому національному університеті впроваджено ступеневу систему підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями — бакалавр, спеціаліст, магістр. У рамках цієї системи функціонує п'ять навчально-наукових виробничих комплексів, до складу яких входять освітні заклади I—II рівня акредитації, загальноосвітні школи та підприємства. Університет є визнаним в Україні та за її межами науковим центром, у якому працюють понад 15 наукових шкіл, докторантура, аспірантура, вчені Ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Університет не лише активно розширює горизонти вітчизняної освіти і науки, а й наполегливо здобуває світове визнання, плідно працює в різних напрямках міжнародного співробітництва, бере участь у різноманітних міжнародних проектах, конференціях, програмах обміну студентами, викладачами та науковцями.

Історія

Червень 1962 р. — заснування загально-технічного факультету Українського поліграфічного інституту. На перший курс вечірньої та заочної форм навчання зараховано 250 студентів.

Січень 1966 р. — факультет реорганізується у філіал Українського поліграфічного інституту. Функціонує 2 факультети: механічний і загальнотехнічний. На перший курс прийнято 520 осіб із них 90 осіб на денну форму навчання. Ще 30 осіб зараховані на другий курс денної форми навчання механічного факультету.

Вересень 1967 р. — філіал стає самостійним навчальним закладом — Хмельницьким технологічним інститутом побутового обслуговування. У ньому діє 3 факультети: механічний, технологічний, загально-технічний. Загальна кількість студентів сягає 1500 осіб. На 9 кафедрах працюють 65 штатних викладачів і лаборантів.

Липень 1969 р. — в інституті організовано 4 факультети, в їх числі два загальнотехнічних: Хмельницький і Кам'янець-Подільський. За час перебування, з липня 1969 по грудень 1974 р., на посаді ректора доц. Карпиленка М. І., в інституті відкрито підготовче відділення та інженерно-економічний факультет. Різними формами навчання охоплено 5639 студентів. На 21 кафедрі працювало 254 викладачі, з них 100 мали вчені ступені та звання.

Грудень 1974 р. — інститут продовжує інтенсивно розвиватися під керівництвом докт. техн. наук, професора Сіліна Р. І. ХТІПО перетворюється у багатопрофільний вищий навчальний заклад і готує спеціалістів для багатьох галузей народного господарства.

Вересень 1989 р. — ВНЗ отримує статус Хмельницького технологічного інституту. За ці роки побудовано 4-й навчальний корпус, 4-й і 5-й гуртожитки, сучасну бібліотеку, їдальню, спорткомплекс, дослідно-експериментальну базу науково-дослідного сектора, водовеслувальну базу, два житлові будинки, розпочато будівництво 5-го навчального корпусу. Відкриваються факультети: радіоелектроніки, бізнесу і права, по роботі з іноземними студентами. Інститут готує спеціалістів для 47 країн світу. В інституті діє аспірантура та докторантура.

Жовтень 1994 р. — інститут акредитується за IV рівнем і отримує статус Технологічного університету Поділля. Факультет по роботі з іноземними студентами реорганізовується в гуманітарно-педагогічний. Відкривається підготовка фахівців з 8-ми нових спеціальностей. Зростає кількість студентів. Станом на 1 січня 2002 року в університеті навчалося понад 11 тисяч студентів, з них 6,4 тисячі осіб за денною формою навчання, близько 1,5 тисячі осіб навчається на факультеті довузівської та післявузівської підготовки.

1995 р. — досягнення Технологічного університету Поділля створили можливість заснування Мукачівського філіалу з двома факультетами: інженерно-економічним і технологічним. Сьогодні це Мукачівський державний університет.

2003 р. — розпорядженням Кабінету Міністрів України № 771-р від 17.12.2003 р. та наказом Міністерства освіти і науки України № 261 від 26.12.2003 р. Технологічний університет Поділля реорганізований у Хмельницький державний університет.

2004 р. — Указом Президента України № 954/2004 від 21.08.2004 р. та наказом Міністерства освіти і науки України № 719 від 13.09.2004 р. Хмельницькому державному університету надано статус національного.

Ректори

Ганжуров Семен Михайлович — 1962—1969 рр.

Карпиленко Михайло Іванович — 1969—1974 рр.

Сілін Радомир Іванович — 1974—2001 рр.

Скиба Микола Єгорович — з 2001 р.

Корпуси та кампуси

В університеті нараховується 9 навчальних і лабораторних корпусів, площа яких становить 58989 кв.м.; студентське містечко об'єднує 5 гуртожитків загальною чисельністю 2378 місць. Провідним підрозділом університету є наукова бібліотека, до складу якої входять 7 читальних залів, 3 абонементи, спеціалізовані сектори: науково-технічної документації, літератури іноземними мовами, зал каталогів та електронної інформації. Загальний бібліотечний фонд становить 610 тис. примірників. Для підготовки фахівців використовуються 23 лекційні аудиторії, 41 аудиторія для практичних та семінарських занять, 68 спеціалізованих лабораторій, 5 навчальних майстерень.

 

Джерело: Хмельницький національний університет.- Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмельницький_національний_університет . Офіційна веб-сторінка університету: http://www.khnu.km.ua/root/page.aspx .